Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Arjen Overbeek, voorzitter
Monique Verweel, secretaris
Bart Kasteleijn, penningmeester
Geert Jan Haan, 2e penningmeester
Dik Vonk, algemeen bestuurslid
Bart van Tooren, algemeen bestuurslid
Ineke van der Hijden, algemeen bestuurslid

Beheerder Johan Görtemöller zit aan bij de bestuursvergaderingen

foto van het bestuur tot 1 juli 2024

Stichting Thijsse’s Hof, Vogel- en Plantentuin in het Bloemendaalsche Bosch, beheert Thijsse’s Hof sinds 1925 en het graf van Jac. P. Thijsse vanaf 1992. Thijsse’s Hof heeft sinds 2007 een ANBI-status en is sinds 2015 een rijksmonument.

 

Het statuut

De stichting heeft als doel het in stand houden van een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche bos in de geest van naamdrager dr. Jac. P. Thijsse, waaronder in elk geval wordt verstaan het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten t.b.v. natuur- en milieueducatie en het te Bloemendaal gelegen graf van dr. Jac. P. Thijsse; en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De meest recente statutenwijziging is van 4 augustus 2015

Het bestuur heeft een rooster van aftreden.

Zie voor jaarverslagen en ANBI RSIN-nummer bij verantwoording.

 
Jac. P. Thijsse Penning

De Jac. P. Thijsse’s Penning kan door het bestuur van Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in
het Bloemendaalsche Bosch, in principe worden toegekend aan een persoon met bijzondere verdienste, die zich belangeloos en langdurig voor Thijsse’s Hof heeft ingezet. De bijzondere verdienste draagt dan ook bij aan de doelstellingen van de Stichting.

 
Organisaties waarmee we samenwerken

Om onze doelen te verwezenlijken werken wij samen met veel andere organisaties. Om er enkele te noemen zonder compleet te zijn: KNNV Haarlem e.o., IVN Zuid-Kennemerland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, stichting Oase en SNTP.

Daarnaast is de Hof ook een stageplaats voor leerlingen van scholen, zoals die van de praktijkvorming.